Witamy na stronie Pracowni Rozwoju WZRASTAM!

Wspieramy rozwój zawodowy i osobisty

Jesteśmy firmą doradczo-szkoleniową złożoną z zespołu trenerów, doradców kariery, coachów i psychoterapeutów. Wspieramy rozwój osób, zespołów, organizacji. Pomagamy działać efektywnie, świadomie i twórczo. Nasze działania koncentrujemy na tym, aby klient odkrył i nauczył się pełniej wykorzystywać swój potencjał.

Jako zespól wykorzystujemy nasze wieloletnie doświadczenie zdobyte na rożnych polach: w biznesie (praca doradcza z globalnymi korporacjami), szkolnictwie wyższym czy sektorze publicznym.

We współpracy z klientem najważniejsze dla nas wartości to: partnerstwo, zrozumienie, szacunek, zaufanie, otwartość, zaangażowanie, koncentracja na rezultatach.

Oferujemy następujące formy pracy:

  • doradztwo kariery (dla osób dorosłych i młodzieży)
  • coaching
  • warsztaty grupowe
  • psychoterapia

Pracownia jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzedu Pracy w Katowicach. Numer ewidencji: 2.24/00122/2014.

Zapraszamy do kontaktu i współpracy!

 

Zespół

Anna Zalewska-Sikora

Jestem psychologiem, konsultantem HR, doradcą kariery, trenerem i coachem.

Specjalizuję się w pracy z zakresu rozwoju potencjału osobistego i zawodowego, bo nie ma dla mnie nic bardziej pasjonującego niż towarzyszenie innym we wzmacnianiu ich mocnych stron.

Doświadczenie biznesowe zdobywałam przez blisko 10-lat: jako specjalista ds. personalnych i konsultant w międzynarodowej firmie doradczej, wspierając organizacje w obszarze zarządzania kompetencjami (R&S, AC/DC, audyty kompetencyjne, outplacement, systemy ocen okresowych, modele kompetencyjne, szkolenia).

Stale rozwijam siebie, by móc wspierać innych. Jestem absolwentką Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego, Szkoły Trenerów w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA w Warszawie, Studium Pomocy Psychologicznej w Instytucie Integralnej Terapii Gestalt w Krakowie oraz studiów zawodowych coachingu. Realizuję szkolenia z zakresu efektywności osobistej, zarządzania stresem, współpracy i komunikacji w zespole.

Jestem akredytowanym coachem ACC ICF (International Coach Federation). Prowadzę sesje coachingowe zarówno dla klientów indywidualnych jak i biznesowych, a także coaching zespołów.

Bycie trenerem i coachem traktuję jako przywilej towarzyszenia ludziom w osiąganiu przez nich celów.

Prywatnie jestem żoną i mamą, która na co dzień stara się osiągać balans pomiędzy życiem rodzinnym i zawodowym.

Więcej o mnie na stronie portalu DobryCoach.pl.

 

Artur Winiarski

Jestem psychoterapeutą Gestalt, trenerem warsztatów psychoedukacyjnych i doradcą kariery.

Od czternastu lat pracuję jako trener i doradca kariery w wielu projektach europejskich, jak również dla partnerów biznesowych na terenie całego kraju.

Od 2005 roku pracuję na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, gdzie miałem przyjemność stworzenia i kierowania pracami Biura Karier oraz Centrum Szkoleń i Doradztwa Zawodowego (www.szkolenia.uksw.edu.pl) Prowadzę tam autorskie zajęcia dydaktyczne dla studentów Uniwersytetu.

Lubię się uczyć, doskonalić i poszerzać wachlarz swoich różnorodnych umiejętności. Jestem absolwentem „Zarządzania Zasobami Ludzkimi” Szkoły Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego. Jestem również dwukrotnym absolwentem Szkoły Treningu i Warsztatu Psychologicznego Ośrodka Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA w Warszawie. Jednocześnie w okresie od 2012 do 2013 uczestniczyłem w rocznym kursie – Studium Psychoterapii i Psychologii Zorientowanej na Procesu w Polskim Towarzystwie Psychologii Procesu w Warszawie. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (nr ewid.2682).

Od 2012 do 2016 roku uczestniczyłem w Szkole Trenerów i Psychoterapeutów Instytutu Terapii GESTALT w Krakowie (www.gestalt.pl), gdzie doskonaliłem, umiejętności terapeutyczne.

Jestem certyfikowanym psychoterapeutą Gestalt, absolwentem Instytutu Terapii Gestalt w Krakowie, należącego do International Federation of Gestalt Training Organization (FORGE), European Association for Psychotherapy (EAP), European Association for Gestalt Therapy (EAGT).

Bardzo cenne jest dla mnie to, że praca z ludźmi poprzez autentyczność historii, doświadczeń i emocji pozwala na większą otwartość, zaufanie, zaangażowanie i profesjonalizm. Praca z grupami to nieustające poznawanie, odkrywanie, doskonalenie i zdobywania cennego doświadczanie.

W kręgu moich zawodowych zainteresowań jest praca z klientem indywidualnym, jak i grupowym. Jeśli  poszukujesz swej własnej ścieżki rozwojowej i pragniesz na nią wkroczyć, jestem gotów towarzyszyć ci w tej niezwykłej przygodzie. Zapraszam do kontaktu, który przy naszym wspólnym zaangażowaniu pozwoli Ci dokonać realnej zmiany w Twoim życiu.

Jestem osobą o silnej motywacji do dalszego kształcenia się, jak i pracy. W życiu towarzyszą mi słowa Św. Augustyna „Musi się w Tobie palić to, co chcesz zapalić w innych” oraz kard. S. Wyszyńskiego „Wszystko to, co jest przed Tobą, pozostaje do zdobycia”.

Więcej o mnie na stronie www.arturwiniarski.pl oraz na portalu ZnanyLekarz.pl - Artur Winiarski

Sebastian Kantor

Jestem pedagogiem ze specjalnością oligofrenopedagogika i pedagogika opiekuńczo – wychowawcza,
certyfikowanym trenerem sprzedaży i psychoterapeutą w trakcie szkolenia.

W pracy terapeutycznej opieram się na podejściu Gestalt. Swoją pracę kliniczną poddaję stałej superwizji z certyfikowanym superwizorem – terapeutą Instytutu Terapii Gestalt w Krakowie, będącego członkiem EAP (Europejskie Stowarzyszenie Psychoterapii) i EAGT (Europejskiego Stowarzyszenia Terapii Gestalt). W pracy terapeutycznej przestrzegam Kodeksu Etycznego Europejskiego Stowarzyszenia Terapii Gestalt.

Moje doświadczenia zawodowe wykorzystuję w pracy z klientem indywidualnym jak również w pracy z grupą. Na co dzień zajmuję się podnoszeniem kompetencji zespołów sprzedażowych na zlecenie klientów biznesowych. W realizowanych szkoleniach stosuję głównie metody aktywizująco – motywujące.

Agnieszka Machnowska


Jestem absolwentką psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie oraz podyplomowych studiów menedżerskich w Katedrze Zarządzania w Gospodarce Szkoły Głównej Handlowej; trenerką warsztatu psychologicznego Ośrodka Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA (rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne); terapeutką nurtu skoncentrowanego na poszukiwaniu rozwiązań (Solution Focused Brief Therapy).

Od 10 lat, czyli od początku swojej drogi zawodowej, zajmuję się doradztwem psychologicznym, coachingiem oraz realizacją projektów szkoleniowych dla różnych grup odbiorców. Jestem stałym współpracownikiem firm doradczo -szkoleniowych.

Prowadzę szkolenia z zakresu rozwoju umiejętności interpersonalnych, rozwiązywania konfliktów i zarządzania stresem, komunikacji i budowania relacji z innymi. W projektach wspierających rozwój osobisty i zawodowy menedżera prowadzę treningi doskonalenia umiejętności kierowniczych, szkolenia z zarządzania zmianą, coachingowego stylu zarządzania, budowania zespołów i motywowania, oceny i rozwoju pracowników, a także zarządzania karierą i planowania własnego rozwoju.

W zakresie doradztwa realizuję projekty dotyczące systemów okresowych ocen pracowniczych, kompetencyjnych / zadaniowych opisów stanowisk pracy. Dysponuję kilkuletnim doświadczeniem jako asesor sesji Development i Assesment Center. Prowadzę konsultację w zakresie budowania planów rozwojowych pracowników w oparciu o wyniki AC/DC oraz ocenę okresową 180 i 360 stopni.

Interesuję się tematyką psychologii pozytywnej. Pomoc w rozwoju innych traktuję jako swój zawodowy cel. W swojej pracy kieruje się zasadami poradnictwa psychologicznego zawartymi w Kodeksie Etyczno-Zawodowym Psychologa.

Katarzyna Piasek


Jestem psychologiem o specjalizacji psychologia kliniczna człowieka dorosłego oraz psychologia pracy i organizacji, absolwentką Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Specjalizacje, które realizuje w toku studiów to psychologia kliniczna człowieka dorosłego oraz psychologia pracy i organizacji. Ukończyłam dwuletni Blok Kształcenia Nauczycieli, który zapewnił mi uprawnienia pedagogiczne.

Za swój cel zarówno podczas studiów jak i poza nimi obrałam rozwój, dlatego staram się brać udział w licznych szkoleniach i stażach, m.in. „Jestem z Tobą- umiejętności efektywnego udzielania wsparcia”, „Zasady prowadzenia grup wsparcia” czy „Umiejętności prowadzenia interwencji kryzysowej”. W ubiegłym roku odbyłam staż w Szpitalu Geriatrycznym im. Jana Pawła II w Katowicach, gdzie realizowałam projekty badawcze dotyczące telegeriatrii.

W wolnym czasie zajmuje się animacją czasu wolnego, gdzie zdobywam doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Interesuję się tematyką doradztwa zawodowego oraz pracy emocjonalnej.